Návody

Nachádzate sa tu

Na tejto stránke nájdete:

 • KRONO SWISS - Informácie týkajúce sa montáže, používania, údržby a záruky na podlahy
 • CLASSEN - Informácie týkajúce sa montáže, používania, údržby a záruky na podlahy
 • VINYL KRONO  - Informácie týkajúce sa montáže, používania, údržby a záruky na vinylové  podlahy
 • KRONOWALL 3D  - Informácie týkajúce sa stenových obkladov Kronowall 3D

Informácie týkajúce sa montáže, používania a údržby  podlahy KRONO SWISS a CLASSEN.

Laminátová plávajúca podlaha je určená na používanie ako materiál pre podlahy v obytných i verejných priestoroch, ktoré sa vyznačujú stálymi atmosférickými podmienkami. Optimálna teplota: 16 – 22°C   Vlhkosť vzduchu 40-65%

1. Montáž

 •   Plávajúca podlaha sa nesmie montovať v miestnostiach, v ktorých úroveň vlhkosti presahuje 65%. ,t.j. v kúpeľniach, saunách, práčovniach atď.
 •   Plávajúcu podlahu  možno použiť v miestnostiach so systémom vodného podlahového vykurovania. Systém elektrického vykurovania je pre montáž podlahy nevhodný.
 • Plávajúcu podlahu s triedou odolnosti proti oderu AC3 možno montovať v obytných miestnostiach so strednou záťažou. Plávajúcu podlahu s triedou odolnosti proti oderu AC4 možno montovať v obytných miestnostiach s vysokou záťažou a vo verejných priestoroch s nízkou záťažou. Plávajúcu podlahu s triedou odolnosti proti oderu AC5 možno montovať v obytných miestnostiach s vysokou záťažou a vo verejných priestoroch s priemernou záťažou (okrem tanečných sál, telocviční atď.)
 • Plávajúcu podlahu je nutné montovať podľa návodu na montáž v uzatvorených miestnostiach, ktoré budú v zimnom období vykurované na izbovú teplotu (návod na montáž je uvedený na liste priloženom k balíku s plávajúcou podlahou alebo na spodnej strane kartónu).
 •  K montáži laminátových panelov je potrebné nasledujúce náradie a materiál: atestovaná paroizolačná fólia PE 0,2mm, vyrovnávacia spodná vrstva určená na použitie pod plávajúce podlahy napr. vyrovnávacia pena (s hrúbkou do 3mm), montážna sada (lyžice-páka, dištančné kliny), pílka s jemnými zubami, vodováha s dĺžkou min. 1,5m, ceruzka, pravítko, meradlo, lepiaca páska odolná voči vlhkosti.
 • Podložie pod laminátové podlahy musí byť ploché, suché, stabilné, čisté a vyrovnané (nerovnosti nesmú prekračovať 2mm na 1bm). Na takto pripravené podložie je nutné vždy položiť atestovanú paroizolačnú fóliu PE o hrúbke minimálne 0,2mm na záložku (cca 15cm) a zlepiť páskou odolnou proti vlhkosti. Paroizolačnú fóliu je nutné použiť aj pri montáži podlahy na vodnom podlahovom vykurovaní. Fóliu je nutné vytiahnuť na stenu do výšky hornej hrany okrajovej lišty. Následne pokladáme vyrovnávací podklad. Pri montáži postupujte podľa pokynov výrobcu používaného podkladu.
 • Originálne zabalená podlaha musí pred montážou prejsť 48-hodinovú aklimatizáciu v podmienkach, v ktorej bude montovaná (pri teplote min. 16°C a vlhkosti vzduchu 40-65%).
 • Odporúčame vykonať kontrolu podlahových dosiek (pred a počas montáže) z pohľadu výskytu prípadného mechanického poškodenia a vád na povrchu. Počas montáže je dôležité zabezpečiť dobré osvetlenie kladenej podlahy.
 • Namontované podlahové panely tvoria tzv. plávajúcu podlahu. Preto ich nie je možné prilepovať, pribíjať alebo iným spôsobom pripevňovať k podložiu alebo ku stenám (s výnimkou schodov).
 • Za účelom získania optimálneho vizuálneho výsledku odporúčame podlahové panely pokladať pozdĺž hlavného zdroja svetla v miestnosti (kolmo k oknu).
 • Medzi podlahou a všetkými pevnými prvkami (stĺpy, prahy, dvere, rúrky, steny atď.) je nutné dodržať odstupy 10mm, tzv. dilatačné škáry. Pre tento účel je potrebné počas montáže používať dištančné kliny. Plávajúca podlaha sa vplyvom zmien teploty a úrovne vlhkosti vzduchu rozširuje alebo zmršťuje.
 • Pred začatím pokladania podlahy je nutné vypočítať šírku posledného radu dosiek, ktorá nesmie byť menšia ako 50mm. Ak je táto šírka menšia, musí sa prvý rad, od ktorého montáž začíname, príslušne prirezať.
 • Pri montáži panelov o hrúbke od 6 do 10mm, v miestnostiach s dĺžkou väčšou ako 8m, prípadne šírkou väčšou ako 6m, odporúčame vykonať dodatočné dilatačné medzery o šírke 1-2cm v pravidelných úsekoch podlahy. Medzery sa maskujú vhodnými lištami. Lišty je zakázané pribíjať, skrutkovať alebo lepiť k panelom. Podlahové panely o hrúbke 12mm je možné montovať bez dodatočnej dilatácie na povrchu 12m na 10m.

 2. Údržba:

 • Nečistoty odstraňujeme kefou alebo vysávačom s použitím kefového nástavca. Podlahu možno tiež utierať vlhkou (nie mokrou) handrou (plochý mop) s prídavkom prostriedku na umývanie plávajúcej podlahy. V žiadnom prípade sa nesmie podlaha polievať vodou, čistiť voskom, prúdmi vodnej pary, pastami, koncentrovanými detergentmi alebo čistiacimi práškami.
 • Podlaha musí byť po položení chránená zo strany vstupu do miestnosti (zvnútra) vhodnými rohožkami alebo kobercom, ktoré plávajúcu podlahu ochránia pred škodlivým pôsobením piesku a vlhkosti.
 • Plávajúca podlaha je odolná proti oderu kolieskami kresiel iba pri použití gumových koliesok. Použitie kresiel s kolieskami z umelej hmoty alebo kovovými kolieskami bez príslušných ochranných podložiek spôsobuje poškodenie podlahy a spôsobuje stratu reklamačných práv v tomto rozsahu.
 • Pod nohy stoličiek, stolov a iného nábytku je nutné používať plstené podložky, ktoré je nutné čistiť. Nezaistený nábytok nesmie byť po povrchu podlahy presúvaný.
 • Pozor: Vodu rozliatu na podlahe je nutné okamžite odstrániť.
 • Je nutné pamätať na to, že laminované plávajúce podlahy imitujú kresbu prírodného dreva a rovnako ako drevo sa môžu navzájom líšiť nepravidelnou kresbou a odtieňom, výskytom hŕč rôzneho tvaru a farby.Tieto rozdiely nie sú považované za vady laminátov panelov.
 • Pripúšťa sa stanovenou normou EN 133 29: rozdiel výšky medzi panelmi – max. 0,15mm, škáry medzi panelmi – max. 0,20mm.
 • Vyfrézovaný technologický profil, ktorý sa môže vyskytnúť na spodnej strane podlahového panela, nemá vplyv na parametre pevnosti a úžitkové vlastnosti panelu.
 • Viac informácií o laminátových plávajúcich podlahách, údržbe a montáži (vrátane montáže na vodnom podlahovom kúrení) nájdete na internetovej stránke výrobcu www.swisskrono.pl a www.classen.pl

3. Záruka Swiss Krono na podlahové panely

 • Predmet záruky
  - Výrobca poskytuje záruku na parameter odolnosti proti oderu laminátových panelov
  - Výrobca garantuje, že vzor (kresba) laminovaných plávajúcich podláh sa nepretrie na ploche väčšej ako 1cm2 na jednom paneli pri používaní v súlade s ich určením a „Zásadami montáže a používania“.
  - Závislé podľa triedy odolnosti voči oderu AC (podľa normy EN 133 29) je záručná doba počnúc odo dňa nákupu: na podlahové panely AC3 – 10 rokov v obytných miestnostiach, na podlahové panely AC4 – v obytných miestnostiach 15 rokov (Platinium 20 rokov), vo verejných priestoroch 5 rokov, na podlahové panely AC5 – v obytných miestnostiach 30 rokov, vo verejných priestoroch 8 rokov.
  - Záruka zahŕňa iba vady vzniknuté z príčin spočívajúcich v zakúpených laminátových podlahových panelov. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté z iných príčin, vrátane mechanických vád a chýb vzniknutých v dôsledku nesprávnej montáže panelov, ich použitia v rozpore s určením alebo užívania v rozpore požiadavkami uvedenými v „zásadách montáže a používania“.
  - Na odreniny na hranách panelov sa záruka nevzťahuje.
 • Nahlásenie reklamácie v rámci záruky výrobcu.
  - V prípade zistenia vady podlahových panelov kupujúci podáva reklamáciu v mieste nákupu panelov najneskôr do 30 dní odo dňa zistenia vady.
  - Reklamáciu je potrebné podať písomne.
  - V reklamácii je nutné uviesť dekor (názov a číslo dekoru), množstvo (m2 alebo počet panelov), identifikačné číslo reklamovaných panelov (potlač na spodnej strane panelu), miesto používania, odôvodnenie reklamácie jedna s požiadaviek v bode 3.2.
  - K reklamácii je nutné priložiť kópiu potvrdenky nákupu plávajúcej podlahy a v rámci možností aj fotodokumentáciu výrazne potvrdzujúcu nahlásenú vadu.
  - Výrobca odporúča uchovať dve vzorky zakúpených panelov (jeden kus zo začiatku a jeden kus z konca panelu o dĺžke cca 20cm z plnej šírky), aby bolo možné v prípade reklamácii vykonať kontrolné skúšky.
 • Vybavenie reklamácie.
  -  za účelom overenia oprávnenosti reklamácie si výrobca (ručiteľ) vyhradzuje právo na vykonanie prehliadky podlahy so súhlasom kupujúceho v mieste jej používania
  -  v prípade uznania reklamácie sa ručiteľ zaväzuje k výmene chybných panelov za nové, neobsahujúce vady alebo k zníženiu ceny úmerne k zistenému stupňu závadnosti.
  - V prípade, že nie je možné vymeniť reklamované panely za rovnaké a nové, je kupujúci oprávnený ľubovoľne si vybrať panely z aktuálnej ponuky Swiss Krono. So zohľadnením rozdielu medzi cenou zaplatenou za reklamované panely a cenou panelov vybraných k výmene.
  - Lehota na vybavenie reklamácie je 30dní.

Dôležité UPOZORNENIE:

Dodržujte prosím presne montážny návod, ktorý je pribalený v balíku s podlahou.
Pri kolekciách EXCLUSIVE, LUNA, VENUS, MARINE, MARS, MASSIVUM, KING SIZE je použitý express clic – system, ktorý má inú montáž ako klasický klik. Hlavne pri týchto podlahách je nutné dodržiavať priložený montážny návod. Panely z týchto kolekcií sa nesmú montovať silou. Montáž týchto panelov musí isť ľahko. Pokiaľ sa vyskytne problém pri montáži je potrebné ihneď informovať predajcu a montáž pozastaviť.


Informácie týkajúce sa vinylovej podlahy KRONO XONIC


Zaručene špičková podlaha

Podlahový systém Krono Xonic sa dlho a podrobne testoval a sme hrdí na výsledky. Pritom nerozhoduje len kvalita a pohodlné používanie, no predovšetkým v prípade vinylu aj vplyv na životné prostredie. Podlaha Krono Xonic sa dá úplne recyklovať. Konštrukcia a technológia sú chránené desiatimi medzinárodnými patentmi.

Je ideálna pre obytné priestory a komerčne využívané priestory

Záruka 30 rokov pri používaní v obytných priestoroch a 5 rokov pri komerčnom používaní, odolnosť voči vysokému stupňu zaťaženia, najtvrdšia výkonnostná trieda 34 (DIN EN 16511), podlahový systém odpudzujúci prach a nečistoty, ponúka vysokú stabilitu panelov s malou dilatáciou a blokovacím systémom Top Clic.

Podlahový systém ideálny na použitie v kuchyni, sprche a predsieni

Vodotesnosť, A.B.C. antibakteriálna vrstva, integrované tmenie hluku pri chôdzi a našľapovaní, vysoký stupeň odolnosti voči poškrabaniu a oderu, bez sklonov k tvorbe odtlačkov, perfektný vzhľad paluboviek vďaka lemujúcim skoseným rohom panelov, autentický povrch.

Ideálny podlahový systém pre vlastnú montáž

Systém Top Clic – rýchla, jednoduchá a bezpečná pokládka podlahy, jednoduché rezanie pomocou uhlového pravítka a noža na koberce.

Ideálny podlahový systém na použitie pri rekonštrukcii.

Vďaka nízkej montážnej výške systému (5 mm) nie je potrebné skracovanie dverí ani použitie podkladovej vrstvy, nehrozí chybné kladenie na spodnú vrstvu tvorenú z dlaždíc.

Kvalita3

Dlhoročný vývoj priniesol výsledky a s podlahovým systémom Krono Xonic vám tak ponúkame skutočný špičkový produkt, odolnejší a robustnejší ako iné podlahové systémy a samozrejme aj vodotesný. Podlahový systém Krono Xonic vďaka týmto vlastnostiam predstavuje novú generáciu vinylových podlahových systémov, v ktorej sa účinne spájajú výhody umelej hmoty s estetikou parkiet. Systém sa vyznačuje svojou stabilitou a najvyššou triedou použitia 34 (DIN EN 16511). Systém Krono Xonic je vďaka tomu vhodný na komerčné účely, ako aj na použitie v kúpeľni, kuchyni a chodbe.

1. Stabilita vo všetkých polohách

Základom systému Krono Xonic je tvrdý panel, ktorý sa dá ľahko klásť a v spojení s osvedčeným systémom Top-Clic je extrémne stabilný.

 • Tvrdá vinylová podlaha novej generácie: bez zmrštenia materiálu
 • Vysoká rozmerová stabilita: nedochádza k zmene rozmerov vplyvom vlhkosti ako v prípade drevených podláh, veľmi nepatrné teplotou podmienené rozmerové zmeny do 35 °C
 • Veľmi pohodlná pokládka vďaka vysokej tvarovej stabilite panelov
 • Bez rizika nesprávneho kladenia na podkladovú vrstvu

2. Digitálna potlač vo vysokom rozlíšení

Najmodernejšia technológia digitálnej tlače nám umožňuje dosiahnuť pri systéme Krono Xonic aj vysokú estetickú kvalitu. Vďaka brilantnej ostrosti dekoračného vzoru a veľkej mnohotvárnosti panelov je podlaha na nerozoznanie od prírodného vzoru.

 • Prirodzený dizajn – trojrozmerné drevo a dlaždice
 • Až 60 rôznych panelov v rámci príslušného dizajnu
 • Dve bezpórové vyrovnávacie vrstvy – perfektný základ pre digitálnu potlač vo vysokom rozlíšení
 • Ideálny podlahový systém pre veľké plochy v rámci komerčného využitia

3. Presvedčivý charakter

 • Vodotesnosť
 • Príjemne mäkký a hrejivý povrch
 • Antibakteriálny povrch
 • „Tichý“ vďaka integrovanému tlmeniu pri chôdzi a našľapovaní
 • Ochrana pred mikroškrabancami
 • Odolnosť voči škvrnám/odtlačkom

Na náš produkt Krono Xonic sme hrdí a ponúkame vám možnosť vyskúšať novú generáciu vinylových podláh. Presvedčte sa sami: Na podlahový systém Krono Xonic sa môžete spoľahnúť vo všetkých životných situáciách.

Máte na výber!

Digitálna potlač vo vysokom rozlíšení umožňuje brilantnú ostrosť dekoračného vzoru a impozantný trojrozmerný efekt. Môžete si vybrať z veľkého množstva rôznych vzhľadov dreva a dlaždíc: od klasických cez moderné až po rustikálne.

DOP Krono Xonic

V4 = 192mm
U4 = 295mm

 

Informácie týkajúce sa stenového obkladu KRONOWALL 

Perfektné oživenie každej steny. 

 • Odolný povrch
 • Vhodné do kúpeľní
 • nízka údržba a ľahké čistenie
 • žiaruvzdorné a vhodné pre vstavané osvetlenie

Montáž

 • v 3D štýle
 • Americkom štýle

Príslušenstvá

 • soklová lišta
 • držiak
 • dekorová lišta - variable angle cover trim
 • dekorová lišta - outer corner trim
 • dekorová lišta - finishing trim